สังวรวงษ์พนา น., ทรัพย์กรานนท์ ร., พึ่งรัศมี พ., สุ่มเงิน ช., และ โอบามา โ. “ความสามารถในการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ระดับความสว่างที่ต่างกัน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 23, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, น. 13-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49522.