สุวรรณบูรณ์ ว., พัวพันธ์ ส., ธานี ส., และ ดาลลาส จ. ช. “ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 23, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, น. 68-79, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49532.