ปัญญา ช., กังใจ ว., และ โสมานุสรณ์ ส. “ปัจจัยทำนายความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2016, น. 1-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49537.