ชุ่มศรี ส., ไชยมงคล น., และ สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2016, น. 35-46, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49551.