ไชยมงคล น., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ขวัญสำราญ ว. “พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, น. 14-28, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49742.