จิ๋วพัฒนกุล ย., และ ทับแก้ว ฐ. “การพัฒนาแนวทางการลดความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 15-27, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49752.