ธนเจริญชนันชัย ร., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ไชยมงคล น. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 28-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49754.