หะยีเซะ ว., หวังสวัสดิ์ ธ., และ ไชยมงคล น. “ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 39-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49756.