ดีนวนพะเนา ส., คุณทรงเกียรติ ว., และ ด้วงแพง ส. “ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 52-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49757.