เตชะมา ช., กังใจ ว., และ จูลเมตต์ พ. “ผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, น. 1-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50262.