นาร่อง ท., ศุภศรี พ., และ ศิริอรุณรัตน์ ส. “ผลของโปรแกมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, น. 15-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50267.