แสงอินทร์ ศ. “การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, น. 27-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50330.