นาคศิลา ว., จันทร์ประเสริฐ ส., และ ลีลัคนาวีระ ย. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, น. 61-72, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50373.