ช้างแก้ว ว., ลิลา ส., วงษ์นาม ไ., และ จันทร์ประเสริฐ ส. “โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 22, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, น. 73-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50391.