นิลสุ จ., และ ทาโต ร. “ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการสนับสนุนจากเพื่อนต่อระดับน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 21, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, น. 1-13, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51237.