กรุงไกรเพชร น. “กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 21, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, น. 24-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51243.