หมื่นสกุล ส., คุณทรงเกียรติ ว., และ ดีนาน อ. “ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 21, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2016, น. 62-73, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51466.