อินถา ณ., คุณทรงเกียรติ ว., และ ดีนาน อ. “ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, น. 13-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51478.