สุวรรณสุจริต ต., และ ศุภศรี พ. “อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, น. 27-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51481.