ชัชเวช ว., สมพร จ., และ กฤษเจริญ ส. “การมีส่วนร่วมของผู้ชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, น. 56-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51626.