ส่งวัฒนา ป., อุปนิสากร ส., และ แซ่เซี้ย ว. “เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 21, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, น. 26-36, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51720.