บินโฮเซ็น ว., และ แจ่มกระจ่าง ท. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 21, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, น. 65-79, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51896.