พูลทวี พ. “พยาบาลกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 20, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2016, น. 1-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51903.