นิลศิริ ป., อัศวชัยสุวิกรม ว., และ หอมสินธุ์ พ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 20, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2016, น. 10-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51916.