กิตติพีรชล ป., อัศวชัยสุวิกรม ว., และ จันทร์ประเสริฐ ส. “ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 20, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2016, น. 21-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51923.