ฆวีวงค์ น., ศรีสุริยเวศน์ ร., และ หอมสินธุ์ พ. “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสุขภาพด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนในจังหวัดระยอง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 20, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2016, น. 33-45, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51930.