ยืนยง ศ., และ รักไทย น. “ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 19, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2016, น. 67-82, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52090.