หลิ่มวิรัตน์ อ., และ บารมี จ. “ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอินทร์บุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 19, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2016, น. 96-106, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52117.