เฮงอุดมทรัพย์ ภ., กังใจ ว., และ ปทุมารักษ์ น. “ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 19, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2016, น. 107-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52173.