สุวรรณมณี ว., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ไชยมงคล น. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 19, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2016, น. 73-85, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52416.