สร้อยทอง ส., มูลเมือง น., และ จันทร์ประเสริฐ ส. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 19, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2016, น. 100-13, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52434.