ครองยุทธ ส. “การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยไอ ซี ยู (Managing of Delirium in ICU Patients)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคาม 2015, น. 89-99, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/65212.