จิ๋วพัฒนกุล ย., และ เพ็ชรร่วง น. “การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน: มุมมองของครอบครัว Youth’s Smoking Preventions: Family’s View”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 24, ฉบับที่ 2, มกราคม 2017, น. 42-50, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/74176.