ชีวานนท์ ณ. “อุบัติเหตุในเด็ก: สถานการณ์ และแนวทางการป้องกัน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 24, ฉบับที่ 3, เมษายน 2017, น. 1-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/74896.