จันทวาส ค., ทูลศิริ ช., และ รัตนากรีฑากุล ส. “ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัว ของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 24, ฉบับที่ 3, เมษายน 2017, น. 83-93, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/74923.