อ่อนละออ ส., กลั่นกลิ่น พ., และ เอื้ออำนวย ม. “ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 24, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, น. 32-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/82401.