คุณทรงเกียรติ ว. “การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 24, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, น. 89-100, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/82457.