บุญงาม ล., ทูลศิริ ช., และ จันทร์ประเสริฐ ส. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี*”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, น. 82-94, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/84174.