น้ำดอกไม้ ส., วัชรสินธุ์ จ., และ เดียวอิศเรศ ว. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วย ต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, น. 27-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/87575.