คล้ายหงษ์ ว., จิตรมนตรี น., และ วิโรจน์รัตน์ ว. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, น. 65-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/87584.