ไสวดี เ., ทูลศิริ ช., และ หอมสินธุ์ พ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, น. 89-101, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/87596.