โสโสม บ. “การคำนึงเรื่องเพศสภาพ: สมรรถนะที่สำคัญสำหรับการศึกษาพยาบาล Gender-Perspective Concerning: Essential Competence for Nursing Education”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2017, น. 1-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96506.