ชำนาญช่าง ส., รัตนกรีฑากุล ส., และ จันทร์ประเสริฐ ส. “สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ ของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตะวันออก (Health Promoting Competencies and Performances of Nurses in Primary Care Unit, the Eastern Region)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2017, น. 19-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96526.