ปัญญารัตนโชติ จ., ทูลศิริ ช., และ รัตนกรีฑากุล ส. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (Factors Predicting Preventive Behaviors for Overweight Among Primary School Students in Samut Songkhram Municipality School)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2017, น. 43-56, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96541.