แจ่มนิยม อ., กรุงไกรเพชร น., และ จันทร์ประเสริฐ ส. “ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7 (FACTORS PREDICTING INTENTION TO VOLUNTARY HIV SCREENING TEST AMONG MALE PRISONERS IN PRISON SEVENTH TERRITORY)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2017, น. 57-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96552.