[1]
สุมนนอก ส., ลุนละวงศ์ ศ. และ ชงจังหรีด จ. 2020. ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 14, 34 (ส.ค. 2020), 224–242.