[1]
วรรณดี เ., โพธิ์ทอง จ. และ ใจยั่งยืน อ. 2020. การศึกษาสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 14, 34 (ก.ค. 2020), 126–141.