[1]
อุ่นพรมมี ศ., ดีเริ่ม ข. และ หอมสมบัติ ย. 2020. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 14, 33 (เม.ย. 2020), 088–106.