[1]
วาโย ว., เจริญนุกูล อ., กานกายันต์ ฉ. และ คนใหญ่ จ. 2020. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน . วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 14, 34 (ส.ค. 2020), 285–298.