[1]
ศิริสวัสดิ์ ว. 2019. การศึกษาโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 13, 31 (ส.ค. 2019), 092–104.